Regulamin

 1. Administratorem sklepu internetowego impressme.pl („Sklep”) jest BAY RIVER LLC z siedzibą w 1013 Centre Road Suite 403-A Wilmington, Delaware 19805, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez stan Nevada pod numerem #NV20141256999
 2. BAY RIVER LLC przenosi pełnię praw i obowiązków wynikających z prowadzenia strony i sklepu internetowego www.impressme.pl na podstawie zawartej umowy z IMPRESS ME Klaudia Zaremba z siedzibą w Warszaiwe (04-794) przy ul. Peonii 20/10, NIP 5060093284, Regon 147365472
 3. Sklep umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet).
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży towarów.
 5. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu.
 6. Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy, sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 7. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, kolorze, rozmiarze itp.
 8. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą jedynie prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

 

II Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

 1. BAY RIVER LLC  umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między korzystającym ze Sklepu („Klient”), a BAY RIVER LLC .
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon) wraz z dostawą towarów.
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 5. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. BAY RIVER LLC zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki.
 6. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji i składania zamówienia.
 7. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:
  1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  2. Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
  3. Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
  4. Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Administratora Sklepu;
  5. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.

 

III Zawarcie umowy sprzedaży:

 1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu.
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki.
 4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.
 5. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Dalej” po wyborze metody płatności - lub w przypadku wyboru formy dostawy przesyłki kurierskiej za pobraniem - Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.
 6. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Dalej” po wyborze metody płatności - lub w przypadku wyboru formy dostawy przesyłki kurierskiej za pobraniem) stanowi ofertę Klienta złożoną BAY RIVER LLC  co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym zamówieniem.
 7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu oraz drogą mail’ową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
 8. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 10. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Sklepu.
 11. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: (i) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, (ii) transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub (iii) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

 

IV Dostawa i odbiór

 1. Termin realizacji zamówienia w Sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Sklep dokłada starań, aby zamówienia zostały zrealizowane w jak najszybszym terminie.
 2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz całego świata za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej do wskazanego przez Klienta w procesie składania zamówienia sklepu stacjonarnego („Butik”). Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia i doliczane do jego wartości. Opłaty celne przy odbiorze przesyłek wysyłanych poza granice Unii Europejskiej naliczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami kraju, do którego nadawana jest przesyłka i ich wysokość nie jest zależna od Sklepu.
 3. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu Przelewy24).
 4. W przypadku zwrotu towaru po dokonanym odstąpieniu od umowy sprzedaży koszt dostarczenia towaru do Sklepu pokrywa klient.

 

V Ceny i metody płatności

 1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie jest podawana na stronie sklepu i ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w mailu.
 2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich. Ceny nie zawierają wysokości cła w przypadku określenia adresu dostawy zamówienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru:
  1. gotówką w miejscu dostawy (za pobraniem) – forma płatności możliwa jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24 przed dostawą. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar,
  3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny towarów możliwa jest jedynie w formie płatności elektronicznej.
  4. BAY RIVER LLC  zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

 

VI Rękojmia, niezgodność towaru z umową i odstąpienie od umowy

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. BAY RIVER LLC  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r..
 3. BAY RIVER LLC  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 4. Konsument może zrezygnować z Towaru kupionego w Sklepie i złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik– zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem zawierającego dane personalne. Konsument może skorzystać ze specjalnego formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu. Do wykonania zwrotu niezbędny jest dowód zakupu - PARAGON, bez którego zwrot jest niemożliwy. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 5. Konsument może skorzystać ze specjalnego formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Szczegłówa polityka zwrotu jest opisana w rozdziale VIII.
 6. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia przecenionego towaru zakupionego drogą elektroniczną istnieje jednakże możliwość wymiany towaru na inny.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu i wymiany towaru zakupionego stacjonarnie w Butiku ul. Chmielna 27/31 w Warszawie. 
 9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 10. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera (lub sprzedawcy w butiku – w przypadku odbioru w towaru w butiku) protokół szkody.
 11. W razie nieuzasadnionego braku odbioru przesyłki przez Klienta, Sklep ma prawo żądać zwrotu kosztów transportu.
 12. Zwrot konsumentowi kwoty ceny za towar nastąpi w postaci wydania bonu o wartości zwracanego towaru lub zwrotu kwoty zamówienia na wskazane przez klienta konto. Ważność bonu ustalona jest na 6 miesięcy od daty jego wydania.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni;
  2. usługi "szycia na miarę" przy użyciu dokładnie określonych wymiarów podanych przez klienta
  3. usługi szycia na zamówienie , towaru niedostępnego w ofercie sklepu online www.impressme.pl

VII Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Administrator świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  2. Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
  3. Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów
 2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej.
 3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
  1. Dostęp do sieci Internet,
  2. Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari),
  3. Posiadanie konta poczty elektronicznej.
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail: biuro@impressme.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 5. Administrator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie ze Sklepu było maksymalnie bezpieczne dla Klientów. Niemniej Administrator informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Sklepu, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Sklepu przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Sklepu.

 VIII Polityka zwrotów

 1. Warunkiem jest idealny stan towaru, nie noszący śladów użycia. Wszystkie produkty muszą być zwracane w oryginalnym opakowaniu. Ze zwracanym towarem należy zwrócić dokument potwierdzający zamówienie oraz paragon.
 2. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić e-mailem. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 3. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto w ciągu 14 dni robaoczych od dnia otrzymania zwróconego towaru.
 4. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

IX Postanowienia końcowe

 1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu.
 2. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 5. W zakresie dozwolonym przez prawo BAY RIVER LLC zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu. Klienci posiadający konto w Sklepie, zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 6. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli czyli BAY RIVER LLC z siedzibą w 1013 Centre Road Suite 403-A Wilmington, Delaware 19805, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez stan Nevada pod numerem #NV20141256999.